Vedtægter


§1. Navn og hjemsted.

Stk. 1: Klubbens navn er Sæby Sportsfisker Klub, forkortet SSK.

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Sæby i Frederikshavn Kommune.

Stk. 3: Klubben er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

§2. Formål.

Klubbens formål er:

 • At skaffe medlemmerne mulighed for at udøve lystfiskeri, gennem lån, leje og evt. køb af fiskeret ved Sæby Å
 • At vedligeholde og forbedre fiskebestanden i åen, gennem udsætninger af egnet og eget yngel/sættefisk, samt forbedre vandmiljøet i åen.
 • At beskytte fiskebestandene og vandmiljøet ved påtale af alt ulovligt og hensynsløst fiskeri samt forurening.
 • At udbrede kendskabet til lystfiskeri gennem oplysning og undervisning, samt
 • At tilbyde medlemmerne deltagelse i sociale aktiviteter i klubben, samt beslægtede aktiviteter.

 

§3. Medlemmer.

Stk. 1: Alle kan blive optaget som medlem

Stk. 2: Klubbens medlemmer er pligtige til at efterleve fiskerilovgivningens og vandløbslovens bestemmelser, og skal anmelde enhver overtrædelse heraf til bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer, der overtræder klubbens love og vedtægter, jf. §8. Bestyrelsens afgørelse i disse tilfælde kan dog altid indankes skriftligt for en generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelsen kan bevilge personer kontingentfrihed for en given periode, når disse på en eller anden måde støtter/hjælper klubben i arbejdet.

 

§4. Generalforsamlingen.

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes i Sæby inden udgangen af januar måned hvert år, og skal bekendtgøres for medlemmerne med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Dette skal ske ved annoncering i den lokale dagspresse eller på klubbens hjemmeside.
Forslag til vedtægts-ændringer skal opføres på dagsordenen.

Stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år, der kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, jvf. §6
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Forslag til vedtægtsændringer skal dog skriftligt være formanden i hænde senest 1. december året forud for generalforsamlingens afholdelse, og disse skal opføres på dagsordenen.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning iværksættes, såfremt blot ét medlem begærer dette forud for en afstemning.

Stk. 9: Der laves referat af hvert møde.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10 % af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved annoncering i den lokale dagspresse eller på klubbens hjemmeside.

 

§6. Bestyrelse.

Stk. 1: Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Stk. 2: På hver ordinær generalforsamling afgår der henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer, næstformand og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest inden 1 måned.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5: Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelsen sker skriftligt til alle i bestyrelsen, med angivelse af dagsorden.

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (eller evt. næstformanden), kassereren og mindst 1 øvrigt bestyrelsesmedlem er til stede.

Stk. 7: Bestyrelsen fører referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

 

§7. Kontingent og regnskab.

Stk. 1: Klubbens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 2: Klubbens regnskab går fra d. 1. januar til den 31. december.

Stk. 3: Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Et eventuelt overskud i klubbens årsregnskab overføres til næste år, og anvendes til formål i klubben omfattet af vedtægternes §2.

Stk. 5: Bestyrelsen udarbejder et budget for det følgende år.

Stk. 6: Til dækning af foreningens udgifter betales det årligt kontingent forud. Det fastsættes hvert år af bestyrelsen og skal på girokort eller PBS være specificeret på henholdsvis forbundskontingent og kontingent til Sæby Sportsfisker Klub. Indskud ved nyindmeldelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7: De 5 bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie. Suppleanter og revisor betaler kun forbundskontingent.

 

§8. Udelukkelse og udmeldelse.

Stk. 1: Overtrædelse af klubbens love og vedtægter, Vandløbsloven eller fiskerilovgivningen i øvrigt, samt
adfærd der på anden måde skader klubben eller dennes formål, kan medføre eksklusion af klubben.

Stk. 2: Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 3: Undladelse af kontingent betaling inden den, af kassereren, fastsatte sidste betalingsfrist, vil medføre
udmeldelse af klubben og efterfølgende krav om betaling af eventuelt nyt indskud ved senere indmeldelse.

 

§9. Særlige bestemmelser.

Stk. 1: Klubbens medlemmer må ikke gennem overbud eller på anden måde forsøge at overtage fiskerettigheder, som klubben råder over, eller som ligger inden for klubbens interesseområde – Sæby Å.

Stk. 2: Det er medlemmerne forbudt at sælge eller udnytte deres fangst erhvervsmæssigt.

Stk. 3: Bestyrelsen kan under hensyntagen til fiskerilovenes bestemmelser, fastsætte almindelige og specielle regler for tilladte fiskemåder i klubbens fiskevande.

 

§10. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1: Klubben tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
klubben.

 

§11. Opløsning.

Stk. 1: Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3’s flertal af de fremmødte på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2: Ved opløsning af foreningen skal eventuelle tilstedeværende aktiver tilfalde Frederikshavn kommune,
som vil genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn kommune efter
folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

 

§12. Datering.

Stk. 1: Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 17. november 2012.