Fiske- og vandløbspleje


Tidens tema for lystfiskere ved de danske vandløb er at skabe grundlag for selvreproducerende fiske-/ ørredbestande.

Der er fornuft i at stille sigtet ind på ovennævnte, frem for at bruge fritid, kræfter og penge på endeløse udsætninger.

En video samt et par interessante artikler fra fiskepleje.dk om populationsgenetik i fiskeplejen om laks og havørred belyser emnet udmærket.

 Der er store forventninger til forbedringer som følge af vandplanerne se Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder.

Der har eksisteret udsætningsplaner for Sæby å siden 1947. Siden har vi lystfiskere udsat ørred i henhold til DTU Aquas udsætningsplaner. Den første plan er dateret 1980 og er siden revideret i 1985, 1990, 1999 og senest i 2015. Vi lystfiskere opfisker moderfisk af havørred, bringer dem til dambrug, hvor de er blevet strøget for ”mælk” og rogn. Afkommet er så efterfølgende udsat i vandsystemet som yngel, 1/2-års, 1-års ørred samt mundingsudsætninger af ørredunger også kaldet smolt.

Hovedparten af ørredyngelen bliver smolt (smoltifiseres), når de når en størrelse på 17-21 cm.

Smolt er ørreder, som kan tåle saltvand og som sådan vandrer hovedparten af ørredyngelen til havs i foråret, idet havet er deres opvækstområde. Når de når den gydemodne alder, vender de tilbage til vandløbet.

Tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser, som nu hedder DTU Aqua, har lavet bestandanalyse af ørred i danske vandsystemer i en årrække. Bestandanalyserne danner grundlag for udsætningsplaner (i dag kaldet planer for fiskepleje). Kort over udsætningssteder i Sæby å vandsystemet kan ses her.

Samfundet har ofret milliarder af kroner på rensning af spildevand og vi har i Danmark i dag så rene vandløb, at fisk og smådyr kan leve i dem.

Trods ovennævnte tiltag er de naturlige ørredbestande i Sæby å vandsystemet stadig på retur frem til 2015. I den forrige udsætningsplan fra 2007 fremgår det, at der kun er en enkelt længere strækning tilbage med en naturlig ørredbestand i en tilløbs bæk til Hørby å. Den seneste tilbagegang kan sandsynligvis tilskrives tilsanding af de få tilbageværende gydebanker.

Bestandanalysen fra 2015 viste en beskeden fremgang, fremgangen kan alene tilskrives af der var gydning på nogle af de gydepladser Lystfiskerne har anlagt i Sæby å Vandsystemet siden 2009 og at lystfiskerne elfisker moderfisk og hjælper dem over stemmeværket ved Sæby Vandmølle.

Der er forsket i tingene og viden er til stede. For at vende udviklingen satses der nu på, at anvende en større og større del af fiskeplejemidlerne til forbedringer i vandløbene for fisk og smådyrs fauna. I første omgang ved at fjerne spærringer og frilægge rørlagte strækninger, så fisk og smådyrsfauna igen kan bevæge sig frit i vandløbene (Vandplanperiode (I) 2010-2015). Efterfølgende ved at skabe bedre fysiske forhold i vandløbene (Vandplanperiode (II) 2016-2021).

I Sæby å vandsystemet begyndte lystfiskerne at udlægge" gydegrus" i 2009 i et rigtig godt samarbejde med lodsejere og vandløbsmyndighed. Et hold friske foreningsmedlemmer, hovedsagelig pensionister, står klar til nye opgaver og der er nok at tage fat på.

Gydegrus er småsten mellem 16 og 64 mm, som udlægges på korte vandløbsstrækninger med et fald på 3-5 ‰ afhængig af vandløbsbredden. Flere fiskearter kræver grusbund for at kunne formere sig, der iblandt ørreden. Smådyrsfaunaen, som f. eks. døgnfluer, slørvinger og vårfluer lever også det meste af deres liv på grusbund.

Derfor er grusbund i vandløbene så vigtig, - ørreden gyder her i november/ december og æggene klækkes i januar/februar. Ørredynglen har så at sige altid "mad på bordet" når de vokser op her på grusbund.

Næsten alle gydebanker, som vi har anlagt, er efterfølgende besøgt af ørred, men de udnyttes slet ikke fuldt ud.

Årsagen er spærringen ved Sæby Vandmølle, beliggende kun 600 meter fra havet. Problemet vil forhåbentlig være løst i 2014, senest i 2015 i følge vandplanerne. I øjeblikket hviler sagen hos Frederikshavn kommune.

Se venligst billedserie med gydende havørred i Sæby å vandsystemet,  anlagte gydebanker samt spærringen for vandrende fisk og smådyr ved Sæby Vandmølle.

 

2011-03-26 13.17.38.jpg2011-03-26 13.17.38.jpg2011-05-03 14.31.30.jpgDSC04771.jpgDSC04855.jpg

DSC07920.jpgDSC07927.jpgDSC07927.jpgDSC08281.jpgDSC08310.jpg

DSC08440.jpgDSC08604.jpgDSC08631.jpgDSC08654.jpgDSC08671.jpg